image

"Musimy pielęgnować swoją kulturę, musimy pamiętać o swojej historii, musimy pamiętać o swojej tożsamości. Tożsamości ciekawej, niepowtarzalnej, na którą złożyły się nasze skomplikowane dzieje."

 

Deklaracja dostępności

 

Wstęp

Szkoła Podstawowa im. Marii i Lecha Kaczyńskich w Podsarniu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://www.sppodsarnie.pl/

Data publikacji strony internetowej:

2011-08-13.

Data ostatniej istotnej aktualizacji:

 

2023-12-01.

 

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest  częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści lub funkcje niedostępne:

  • Załączniki nie posiadają dostępnej treści,
  • Zdjęcia nie posiadają opisów,
  • Załączniki nie posiadają dostępnych opisów,
  • Filmy nie posiadają napisów,

Wymienione wyżej funkcje są niedostępne ponieważ były opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej lub pochodzą ze źródeł zewnętrznych.

Skróty klawiaturowe:

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

 

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Deklarację sporządzono dnia:

2020.09.28.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Pani  Danuta Siarka , adres e-mail  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.  Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu  18 2771918 . Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

 

Informacja zwrotna

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

Postępowanie odwoławcze

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Miejsca parkingowe wyznaczone dla osób z niepełnosprawnościami

Przed budynkiem znajduje się oznakowane jedno miejsce parkingowe znakiem informacyjnym poziomym dla osób z niepełnosprawnościami. Od miejsc parkingowych do głównych drzwi prowadzi trasa wolna od przeszkód architektonicznych.

Dostępność wejścia do budynku

Wejście główne do budynku znajduje się przy głównej ulicy w centrum miejscowości Podsarnie. Nie jest ono przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami. Przy głównych drzwiach wejściowych prowadzących do szkoły znajduje się przycisk umożliwiający wezwanie pomocy przy ewentualnych problemach z otwarciem drzwi.

Tłumacz języka migowego, komunikacja

Wśród pracowników Szkoły nie ma osoby, która potrafi porozumiewać się w języku migowym. W razie potrzeby udzielenia informacji osobie z niepełnosprawnościami obsługa wzywa Dyrektora lub osobę przez niego upoważnioną.

Komunikacja pozioma

Korytarze w budynku są bezkolizyjne, nie posiadają progów, mają czytelny i intuicyjny układ.

Komunikacja pionowa

Budynek Szkoły Podstawowej w Podsarniu  nie jest wyposażony w windę.

Prawo wstępu z psem asystującym

Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Rodzaje zastosowań dla osób z niepełnosprawnościami

Na parterze budynku sali gimnastycznej znajduje się toaleta dostępna dla osób z niepełnosprawnościami, gdzie również można wjechać wózkiem inwalidzkim.

Ewakuacja jest możliwa przez cztery odrębne ciągi komunikacyjne z systemami oddymiającymi. Korytarze i schody są oznakowane znakami ewakuacyjnymi.

 

Licznik odwiedzin

Dzisiaj13
Wczoraj48
Wizyt w tym tygodniu352
Wizyt w tym miesiącu1053
Łącznie wizyt136186

Odwiedza nas 7 gości oraz 0 użytkowników.

Szkoła Podstawowa w Podsarniu